fbpx
 

kúpne zmluvy

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Predchádza kúpnej zmluve. Zvykne sa podpisovať v čase, ak kupujúci nemá k dispozícii celú časť kúpnej ceny napríklad z dôvodu, že kúpu financuje prostredníctvom hypotekárneho úveru. Alebo ak je lehota na uzatvorenie kúpnej zmluvy dlhšia. Ďalším dôvodom je, ak kupujúci poskytne predávajúcim ešte pred podpisom kúpnej zmluvy vyšší obnos finančných prostriedkov, napríklad na vyrovnanie podlžností. Táto zmluva ukladá účastníkom povinnosť uzavrieť v stanovenej lehote riadnu kúpnu zmluvu.

Obsahuje všetky dôležité náležitosti, ktoré bude obsahovať kúpna zmluva (napr. označenie nehnuteľnosti, kúpna cena nehnuteľnosti, spôsob úhrady kúpnej ceny, termín uvoľnenia a odovzdania nehnuteľnosti, stav a príslušenstvo nehnuteľnosti a pod.).

Podpísaním zmluvy o budúcej kúpnej zmluve ešte nedochádza k prevodu vlastníckeho práva. Na uskutočnenie prevodu musia obe strany uzatvoriť kúpnu zmluvu.

Kúpna zmluva

Je v procese kúpy a predaja najdôležitejším dokumentom. Obsahuje údaje o predávajúcom a kupujúcom, o nehnuteľnosti, jej technickom stave, kúpnej cene a platobných podmienkach a údaje o termínoch. Podľa Občianskeho zákonníka musí mať zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti písomnú formu a všetky podpisy na nej musia byť úradne overené. Podpisom zmluvy sú zmluvné strany viazané, vlastnícke právo však prechádza na majiteľa až odo dňa rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Ak v kúpnej zmluve chýbajú povinné náležitosti, katastrálny odbor môže návrh na vklad prerušiť alebo zamietnuť.

Autorizovaná zmluva o prevode nehnuteľnosti advokátom

Celý proces spočíva v spísaní zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistení totožnosti jej účastníkov a ich zástupcov. Advokát taktiež posúdi, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a či jej uzavretím nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Prečo sa oplatí autorizovať zmluvu advokátom?
  1. Skrátenie lehoty zavkladovania vlastníckeho práva z 30 dní na 20.
  2. Zníženie správneho poplatku o 50%.
  3. Vyhnete sa prieťahom zo strany katastra v súvislosti s posudzovaním zmlúv.
  4. Autorizáciou zmluvy sa chráni kupujúci. Advokát garantuje, že sa kupujúci nestane obeťou podvodu.
  5. Autorizovanie zmluvy advokátom zaručuje, že neprídete o svoje peniaze. Advokát je poistený pre prípad vzniku škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti a účastníkom zmluvy musí oznámiť výšku poistného krytia aj poisťovňu, v ktorej je poistený.
  6. Advokát vysvetlí obom účastníkom podmienky obsiahnuté v zmluve.
  7. Autorizovanie zmluvy o prevode vlastníctva advokátom nahrádza osvedčenie podpisu notárom.

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Je dokument, ktorý sa podáva na príslušnom katastrálnom odbore podľa okresu, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti vzniká, mení sa a zaniká vkladom do katastra nehnuteľností. Konanie o povolení vkladu do katastra sa začína na návrh účastníka konania. Musí obsahovať náležité prílohy. Za podanie návrhu sa platí správny poplatok. Výška poplatku je stanovená v závislosti od zvolenej lehoty na rozhodnutie katastra o povolení vkladu
(môže byť 30 alebo 15 dní). Katastrálny odbor môže o návrhu na vklad rozhodnúť aj jeho prerušením alebo zastavením.

Odovzdávací protokol

Je protokol, ktorý sa podpisuje v deň odovzdania nehnuteľnosti novému majiteľovi. V protokole je potrebné uviesť presné stavy a evidenčné čísla meračov, stav preberanej nehnuteľnosti, súpis hnuteľného majetku (zariadenie a vybavenie nehnuteľnosti) a súpis odovzdaných kľúčov. S protokolom sa následne odhlasujete, resp. nahlasujete na odber u dodávateľov energií.