fbpx
 

Nájomná zmluva

Nájomnou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka prenajímateľ prenecháva za odplatu/ nájomné/ nájomcovi vec/ nehnuteľnosť/, aby ju dočasne užíval, najčastejšie za účelom bývania.