Všeobecné Zmluvné Podmienky

Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“) stanovujú vzájomné práva a povinnosti pri obchodných vzťahoch vznikajúcich medzi našou spoločnosťou Reality & Design, s.r.o. (ďalej len „poskytovateľ“) a Vami ako našim klientom, ktorý si objednal služby prostredníctvom webového portálu predambezrealitky.sk  

 

Aké služby poskytujeme

Poskytovateľ sprostredkúva vypracovanie zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa nakladania s nehnuteľnosťami výlučne prostredníctvom webového portálu predambezrealitky.sk a ďalšie právne služby, ktoré bezprostredne súvisia s právnymi úkonmi týkajúcimi nakladania s nehnuteľnosťami.

 

Právny režim

Sprostredkovateľské služby poskytujeme v súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Práva a povinnosti neupravené týmito základnými zmluvnými podmienkami sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Obchodné meno: Reality & Design, s.r.o.

Sídlo: Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

IČO: 46 32 48 52

DIČ: 2023345159

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 76078/B

Štatutár: Mgr. Veronika Némethová, konateľ

E-mail: info@predambezrealitky.sk
Telefón: +421 948 532 008

Priamo u poskytovateľa na vyššie uvedených kontaktných údajoch je klient oprávnený reklamovať služby, podať sťažnosť alebo iný podnet.

 

Ako si objednať službu:

Vyhotovenie zvolenej zmluvnej dokumentácie si môžete objednať zaslaním objednávky prostredníctvom portálu predambezrealitky.sk Pri zadaní objednávky klient:

  • špecifikuje druh zmluvnej dokumentácie, o ktorú má záujem, a to výberom z ponuky dvoch balíkov služieb
  • poskytuje svoje kontaktné a osobné údaje za účelom poskytnutia služby (podmienky ochrany osobných údajov sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov zverejnených na webovom portály predambezrealitky.sk).
  • potvrdí, že sa oboznámil s týmito VZP a vyjadrí súhlas so začatím poskytovania služieb ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (v prípade, že klientom je spotrebiteľ)
  • potvrdí, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov uvedenými v Informáciách o spracúvaním osobných údajov

 

Kedy dochádza k uzavretiu zmluvy o poskytnutí služby

Proces uzatvárania zmluvy začína zadaním objednávky od klienta prostredníctvom webového portálu predambezrealitky.sk vložením požadovanej služby do virtuálneho košíka a voľbou medzi balíkmi služieb, ktoré sa navzájom líšia cenou a rozsahom poskytovaných služieb. Po zaslaní objednávky klientom, bude Poskytovateľ klienta kontaktovať prostredníctvom emailu a zašle mu dotazník, v ktorom spresní svoje požiadavky.

Úhradou odmeny a zaslaním vyplneného dotazníka dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi Poskytovateľom a klientom. To znamená, že Poskytovateľovi vzniká povinnosť poskytnúť objednanú službu klientovi a klientovi vzniká povinnosť službu prijať a akceptovať úhradu odmeny. Poskytovateľ začína s poskytovaním služby ihneď po tom, čo obdrží platbu a vyplnený dotazník od klienta emailom. Vzhľadom na skutočnosť, že s poskytovaním služby začíname ihneď po splnení vyššie uvedených skutočností, nie je možné zaplatenú objednávku stornovať a ani nie je možné klientovi vrátiť žiadnu časť zaplatenej platby, pretože táto sa považuje v celom rozsahu za odmenu za poskytovanie služby.

 

Kedy je možné objednávku zrušiť

Objednávka sa pre klienta aj pre poskytovateľa služby stáva záväznou až v momente, kedy klient uhradí cenu služby a zašle vyplnený dotazník s údajmi pre vypracovanie požadovanej zmluvnej dokumentácie. Ak bola klientom zvolená forma úhrady prostredníctvom bankového prevodu, bola mu poskytovateľom zaslaná zákaznícka objednávka a dotazník, potom môže klient zrušiť objednávku kedykoľvek pred tým, ako uhradí cenu za službu na základe zákazníckej objednávky alebo predtým, ako zašle poskytovateľovi vyplnený dotazník. Ak bola cena za objednané služby uhradená prostredníctvom platobnej služby Paysera, potom môže klient odstúpiť od zmluvy v zmysle podmienok uvedených v časti „Odstúpenie od zmluvy“.

 

Cena za službu a spôsob jej úhrady

Odmena poskytovateľa je vo výške uvedenej pri jednotlivých zmluvách na webovom portály predambezrealitky.sk.  Odmena zahŕňa všetky náklady poskytovateľa na vyhotovenie tej ktorej zmluvnej dokumentácie. V prípade, že si klient zvolí možnosť poskytnutia služby formou zmluvy autorizovanej advokátskou kanceláriou, cena zahŕňa aj tieto služby. Rozsah služieb, ktoré sú poskytované v rámci jednotlivých balíkov služieb sú uvedené pri zadaní objednávky na webovom portály predambezrealitky.sk.

Odmena nezahŕňa žiadne ďalšie náklady ako napr. poštovné, poplatky za overenie podpisu, náklady na preklad a iné. Odmenu za služby je možné uhradiť dvoma spôsobmi:

  1. prostredníctvom platobnej služby Paysera priamo pri objednaní služby
  2. prostredníctvom bankového prevodu, na základe zákazníckej objednávky, vystavenej poskytovateľom a zaslanej klientovi prostredníctvom emailu po obdržaní objednávky.
  3. Klientom bude po úhrade odmeny a dodaní služby vystavená riadna faktúra.

Úhrada odmeny za služby a zaslanie vyplneného dotazníka sú podmienkami uzatvorenia zmluvy a začatia poskytovania služieb.

 

Uplatnenie reklamácie

V prípade akejkoľvek reklamácie, sťažnosti alebo podnetu, tieto je klient povinný vyhotoviť písomne a zaslať na adresu sídla poskytovateľa uvedenú v bode „Kontaktné údaje poskytovateľa“. O spôsobe vybavenia reklamácie, sťažností alebo podnetu, poskytovateľ písomne informuje klienta v zákonných lehotách, t. j. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

Pokiaľ klient nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 (www.soi.sk), alebo iná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Čo je potrebné spraviť s dodanou zmluvnou dokumentáciou

Objednanú zmluvnú dokumentáciu zašle poskytovateľ klientovi emailom spolu s inštrukciami na jej podpísanie bez zbytočného odkladu po úhrade odmeny a dodaní všetkých požadovaných podkladov a informácií (najmä informácie v dotazníku a ďalšie prílohy, ktoré si od klienta môžeme vyžiadať a sú nevyhnutné na prípravu zmluvy), spravidla do 7 pracovných dní, nie však dlhšie ako do 14 kalendárnych dní. O lehote dodania služby budeme klienta informovať vopred pri doručení všetkých podkladov.

V prípade, ak si klient objedná službu, ktorá zahŕňa autorizáciu zmluvy advokátskou kanceláriou, táto služba je klientovi poskytnutá bez zbytočného odkladu po tom, ako doručí všetky potrebné dokumenty podľa pokynov od poskytovateľa, spravidla do 7 pracovných dní. Ak nie je možné túto lehotu dodržať z objektívnych dôvodov, poskytovateľ o tom klienta informuje.

 

Odstúpenie od zmluvy

Klient je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, najneskôr však do času, kedy klient zaplatí za objednané služby a zároveň poskytovateľovi doručí vyplnený dotazník. Keďže klient súhlasil so skorším začatím poskytovania služieb a ak mu tieto služby boli poskytnuté pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

Klient môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u poskytovateľa (na adrese sídla uvedenej v časti „Kontaktné údaje poskytovateľa“) v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Klient môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu týchto VZP.

 

Následky súhlasu so začatím poskytovania služby okamžite po uzatvorení zmluvy

Klient nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej okamžité poskytovanie začalo s výslovným súhlasom klienta. Klient udelením súhlasu/prednesením požiadavky na dodanie služby ihneď, stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy bez uvedenia dôvodu. Ak klient odstúpi od zmluvy a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, klient je povinný uhradiť poskytovateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Ak klient nesúhlasí s tým, aby mu bola služba poskytovaná ihneď po obdžraní platby a vyplneného dotazníka, ale až po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy, musí túto požiadavku uviesť pri zadaní objednávky. Takouto výhradou následne dochádza k predĺženiu lehoty na poskytnutie služby a táto lehota začína plynúť po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy, čo zaslaním objednávky v celom rozsahu klient akceptuje.

 

Zodpovednosť za poskytnutú službu

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom zmluvy je sprostredkovanie poskytovania právnych služieb v súlade s Obchodným zákonníkom a zákonom č. 586/2003 o advokácii, poskytovateľ a spolupracujúca advokátska kancelária SENGER & PARTNERS GROUP, so sídlom Štúrova 6/13, 811 02 Bratislava zodpovedajú za vady poskytnutej služby v súlade s ustanoveniami zákona o advokácii a ostatných príslušných právnych predpisov.

Dĺžka trvania zmluvy

Zmluva sa uzatvára vždy výlučne na dobu určitú a zaniká úplným poskytnutím služby, t. j. dodaním zmluvnej dokumentácie klientovi podľa jeho objednávky.

 

Príloha: Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy